Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTW w dniu 14 stycznia 2018r.

ZAWIADOMIENIE                                                                   

Na podstawie  § 15 ust. 3 i §14 ust. 4  Statutu Bobowskiego Towarzystwa Wędkarskiego  zwołuje  się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTW na dzień 14 stycznia 2018 r.  (niedziela)

w pierwszym terminie na  godz. 1500 i w II-gim terminie w tym samym dniu na godz. 1515 w sali GOKSiR w Bobowie  przy ul. Gdańskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTW.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia BTW.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Informacja z pracy Zarządu BTW.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 5-ciu członków Sądu Organizacyjnego Towarzystwa:

     1)powołanie 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej;

     2)podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;

     3)zgłaszanie kandydatów na funkcję członka Sądu;

    4)przeprowadzenie głosowania;

    5)podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb BTW.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat członków zarządu BTW.

9. Plan zarybiania na rok 2018.

10.Obchody 25 rocznicy powstania BTW.

11.Wolne wnioski i sprawy różne.

12.Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego  Zgromadzenia BTW.

               Prezes Zarządu

Bobowskiego Towarzystwa Wędkarskiego

                  Eugeniusz Szank

Komisyjne otwieranie zamknietych pomostów od dnia 10 października 2017r.

Zarząd BTW uprzejmie przypomina o obowiązku otwarcia pomostów na obu jeziorach na sezon zimowy od dnia 1 października zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

Pomosty nie otwarte, od dnia 10 października zostaną otwarte komisyjnie przez Zarząd BTW – PROSIMY O ZDJECIE KŁÓDEK

Relacja z zarybiania w dniu 21 września 2017r.

W dniu 21.09.2017r. dokonano wpuszczenia do jeziora Rusek:

-  karasia srebrnego w ilości 36 kg