Roczne sprawozdawcze Walne Zgromadzenie BTW w dniu 4 marca 2018r.

ZAWIADOMIENIE                                                                     

Na podstawie  § 15 ust. 2 i §14 ust. 4  Statutu Bobowskiego Towarzystwa Wędkarskiego  zwołuje  się roczne sprawozdawcze,

Walne Zgromadzenie BTW na dzień 4 marca 2018 r. (niedziela) w pierwszym terminie na  godz. 1500 i w II-gim terminie w tym samym dniu na godz. 1515

w sali GOKSiR w Bobowie  przy ul. Gdańskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia BTW.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia BTW.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w roku 2017.

6. Sprawozdanie finansowe BTW za rok 2017.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego BTW za rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2017r. i z lat poprzednich.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu BTW na rok 2018.

10. Wolne wnioski i sprawy różne.

11. Zakończenie obrad Walnego  Zgromadzenia BTW.

Uwaga: w przerwie obrad lub bezpośrednio po zakończeniu Walnego Zgromadzenia odbędzie się ukonstytuowanie Sądu Organizacyjnego Towarzystwa:

               Prezes Zarządu

Bobowskiego Towarzystwa Wędkarskiego 

            Eugeniusz Szank

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb BTW obowiązujacy od 15 stycznia 2018r.

REGULAMIN

AMATORSKIEGO POŁOWU RYB BOBOWSKIEGO TOWARZYSTWA WĘDKARSKIEGO

/obowiązuje od dnia 15 stycznia 2018r.)

1. Regulamin obowiązuje członków Towarzystwa oraz osoby posiadające zezwolenie na wędkowanie w jeziorach Rusek i Grab

2. Podczas wędkowania każdy członek Towarzystwa powinien posiadać przy sobie ważną legitymację członkowską.

3. Dozwolone metody połowu: spławikowa i gruntowa - maksimum na dwie wędki i spinningowa - 1 wędka spinningowa.

4. Osoba niebędąca członkiem Towarzystwa musi posiadać aktualne zezwolenie na wędkowanie (białą kart i uiszczoną opłatę.

5. W obecności członka BTW w ramach przysługującemu mu limitu złowionych ryb i liczby dozwolonych wędek mogą wędkować:

- jego dziecko do ukończenia 17 lat,

- współmałżonek członka BTW

6. W czasie wędkowania wędkarz musi mieć przy sobie:

a)  kartę wędkarską (białą kartę) oraz legitymację członkowską BTW.

b)  aktualne zezwolenie na wędkowanie w wodach Towarzystwa, które opłaca się raz w roku w terminie od 1 stycznia do 31 marca.

7. Członkowi (do 17 lat) posiadającemu młodzieżową kartę wędkarską przysługuje limit połowu i wędzisk odpowiadający dorosłym wędkarzom.

8. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

   1) okoń         do15 cm

   2) lin             do 30 cm

   3) karp         do 40 cm

  4) szczupak  do 50 cm

  5) amur        do 50 cm

  6) węgorz     do 50 cm

  7) sum          do 70 cm

  8) pozostałe gatunki ryb zgodnie z wymiarami ochronnymi wynikającymi z zapisów prawa krajowego w tym zakresie.

9. Wymiar wyznacza się  mierząc ciało ryby od początku głowy do najdalszego końca płetwy ogonowej.

10. Wymiary ochronne oraz gatunki ryb mogą ulec zmianie w zależności od zarybiania jezior.

11. Obowiązuje następujący limit ilościowy dozwolony do złowienia w ciągu doby:

   a) szczupak    - 2 szt.

   b) lin               - 3 szt.

   c) karp           - 2 szt.

   4) amur          - 2 szt.

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowiska ryb wymienionych gatunków w punktach od „a)” do „d)” nie może przekraczać 6 szt.

12. Nie limituje się ilości złowionych ryb pozostałych, nie wymienionych gatunków.

13. Obowiązują następujące okresy ochronne:

  • szczupak od dnia 1 stycznia do 30 kwietnia

  • całkowitej ochronie podlegają ryby wymienione w ustawie o ochronie przyrody i ochronie naturalnego środowiska.

14. Złowione ryby będące pod:

  • po ochroną

  • nie posiadające wymiaru ochronnego

  • w okresie ochronnym

należy natychmiast na łowisku wypuścić do wody, z zachowaniem niezbędnej  dla ich życia ostrożności.

15. Wędkujący, na żądanie kontrolującego, musi okazać złowione ryby oraz używany do połowu sprzęt.

16. Wędkarz ma obowiązek opuszczenia zajmowanego łowiska w przypadku rozgrywania w tym łowisku zawodów wędkarskich oraz udostępnienia pomostu.

17. Wędkarza na łowisku obowiązuje wysoka kultura zachowania, przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu oraz uprzejmość w stosunku do kontrolujących i kolegów

18. Wędkarze i inne osoby naruszające obowiązujące przepisy ustawy o ochronie przyrody, ustawy o rybactwie śródlądowym i rozporządzeń wykonanych do tych ustaw ponosi odpowiedzialność:

  • karną (grzywna, ograniczenie wolności),

  • administracyjną (cofnięcie wydanej Karty Wędkarskiej, przepadek sprzętu),

  • cywilną (pokrycie poniesionej szkody).

19. Zakaz wędkowania ze środków pływających. Dopuszcza się wywożenie zanęt i przynęt oraz bojek  znakowania środkami pływającymi również z napędem  zdalnym w okresie od 1 maja do 1 października. Po 1 października istnieje obowiązek demontażu bojek znakowania miejsc nęcenia i połowu.

20. Zakaz wchodzenia na pomosty bez zgody właścicieli od 1 maja do 1 października oraz obowiązek właścicieli pomostów ich pozostawienia w stanie otwartym od 1 października do 1 maja.

21. Wprowadza się obowiązek ochrony wody przed zanieczyszczeniami, kłusownictwem i innymi szkodami.

22. W obrębie swego łowiska i jeziora należy utrzymywać czystość i porządek.

23. Wędkarz po zakończeniu wędkowania zobowiązany jest dokładnie wysprzątać swoje stanowisko.

24. Obowiązkiem każdego członka BTW jest dbanie o stan w/w jezior, a w okresie jesienno - zimowym podporządkowanie się zaleceniom Zarządu w celu ochrony jezior przed tzw. wyduchą i inne...

25. Za naruszenie niniejszego regulaminu członkowie Towarzystwa oraz wędkarze posiadający wykupione zezwolenie na wędkowanie mogą być ukarani przez Zarząd jedną z następujących kar:

   a) upomnienia

   b) nagany

   c) nagany z ostrzeżeniem

   d) cofnięcia zezwolenia na wędkowanie na wodach BTW na okres jednego roku

   e) zawieszenie w prawach członka na okres jednego roku

   f) wykluczenie z Towarzystwa.

26. W pozostałych przypadkach odnośnie stosowania niniejszego regulaminu obowiązują aktualne zapisy ustawy o rybactwie śródlądowym i  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTW w dniu 14 stycznia 2018r.

ZAWIADOMIENIE                                                                   

Na podstawie  § 15 ust. 3 i §14 ust. 4  Statutu Bobowskiego Towarzystwa Wędkarskiego  zwołuje  się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTW na dzień 14 stycznia 2018 r.  (niedziela)

w pierwszym terminie na  godz. 1500 i w II-gim terminie w tym samym dniu na godz. 1515 w sali GOKSiR w Bobowie  przy ul. Gdańskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTW.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia BTW.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Informacja z pracy Zarządu BTW.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 5-ciu członków Sądu Organizacyjnego Towarzystwa:

     1)powołanie 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej;

     2)podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;

     3)zgłaszanie kandydatów na funkcję członka Sądu;

    4)przeprowadzenie głosowania;

    5)podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb BTW.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat członków zarządu BTW.

9. Plan zarybiania na rok 2018.

10.Obchody 25 rocznicy powstania BTW.

11.Wolne wnioski i sprawy różne.

12.Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego  Zgromadzenia BTW.

               Prezes Zarządu

Bobowskiego Towarzystwa Wędkarskiego

                  Eugeniusz Szank

Komisyjne otwieranie zamknietych pomostów od dnia 10 października 2017r.

Zarząd BTW uprzejmie przypomina o obowiązku otwarcia pomostów na obu jeziorach na sezon zimowy od dnia 1 października zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

Pomosty nie otwarte, od dnia 10 października zostaną otwarte komisyjnie przez Zarząd BTW – PROSIMY O ZDJECIE KŁÓDEK

Aby dodawać własne komentarze do artykułów należy się zarejestrować.

Odwiedza nas 2 gości oraz 1 użytkownik.